World's biggest covid hospital with no mask, no sanitizer, no ventilator, no social distancing, no fee & no death

Advisory Board

• Yogesh Mittal
• Ashutosh Mittal
• Mahesh Kaushik
• Om Dr. KB
• Dr. Amar Singh Azad
• Dr. Praveen Kumar
• Dr. Tarun Kothari
• Dr. Nilesh C. Patil
• Virendra Singh
• Vikas Patni
• Swami Sanvitt Somagiri Ji Maharaj
• Avadhoot Vishnu
• Vinadom Maharaj
• Om Muni Shri Nirmoha
• Sundar Vijay
• Vijay Yadav
• Deep Punjwani
• Rebal Shraddhanand Pati
• Om Satya Prakash
• Bhushan Chauhan

Top