To enroll in advance online certification training on 'Handling Emergency & Life with Panchkarma' (HELP) CLICK HERE Advisory Board - Indo-Vietnam Medical Board

Advisory Board

• Yogesh Mittal
• Ashutosh Mittal
• Mahesh Kaushik
• Om Dr. KB
• Dr. Amar Singh Azad
• Dr. Praveen Kumar
• Dr. Tarun Kothari
• Dr. Nilesh C. Patil
• Virendra Singh
• Vikas Patni
• Swami Sanvitt Somagiri Ji Maharaj
• Avadhoot Vishnu
• Vinadom Maharaj
• Om Muni Shri Nirmoha
• Sundar Vijay
• Vijay Yadav
• Deep Punjwani
• Rebal Shraddhanand Pati
• Om Satya Prakash
• Bhushan Chauhan

Top